Undervisningen består af klasseundervisning og diskussioner samt en digital læringsplatform.

Ledelse er ikke for amatører – det kræver uddannelse

Ledelse handler om viden, færdigheder og mindset. Ambitionen på Copenhagen Business Academy er at uddanne professionelle ledere. Gennem Diplomuddannelsen i Ledelse uddanner de ledere der har følgere, og ledere der kan bidrage positivt til bundlinjen.

Af: Michael Winther

Ledelse er et fag og en profession, og ledere skal have en legitimitet og en naturlig autoritet som følge af lederskabet. For uden følgere intet lederskab.

På Cphbusiness, som Copenhagen Business Academy kaldes i daglig tale, er det ambitionen, at et fuldendt studium på deltidsuddannelsen Diplomuddannelsen i Ledelse skal resultere i flyvefærdige ledere. Professionelle ledere der kan indtage pladsen for enden af bordet, udstikke retningen og eksekvere strategien.

Udgangspunktet for uddannelsen er, at ledelse er en professionel profession og et fag på linje med ingeniør, læge og bygningskonstruktør. Ledelse skal læres, for ingen medarbejdere, uanset hvor i organisationen de befinder sig, har hverken mod eller lyst til at blive ledet af en amatør.

- I vores udgave af Diplomuddannelsen i Ledelse tager vi ledelsesansvaret alvorligt og uddanner lederne til den metier, det er at være leder. Det betyder, at de gennem uddannelsen, og den læring den rummer, opnår de faglige kompetencer, der kræves for at være leder. Det vil sige, at vi bygger til på lederidentiteten, som er alfa og omega, når det handler om et synligt og proaktivt lederskab. Man bliver jo først leder, når man opfører sig som leder. Det er nemlig en misforståelse, at man er leder, bare fordi man har titel af leder, forklarer lektor Pia Nielsen, der underviser på Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness.

Personligt lederskab

Diplomuddannelsen i Ledelse er en videreuddannelse på bachelorniveau, der kan tages på både dag- og aftenhold. Uddannelsen udløser 60 ECTS-point og tager mellem 2 – 3 år at gennemføre. Dog kan man strække uddannelsestiden helt op til seks år. Netop derfor er uddannelsen også meget fleksibel og kan passes ind i de flestes hverdag med både arbejds-, fritids- og familieliv.

Uddannelsen består af tre grundmoduler, en række valgfrie fag samt det afsluttende diplomprojekt. Grundmodulerne, der er obligatoriske, stiller skarpt på Det personlige lederskab, Ledelse og medarbejdere samt Ledelse og organisation. I de valgfrie moduler er der frit valg på alle hylder, og her kan man bl.a. vælge mellem fag som Forandringsledelse; Ledelse, organisation og kommunikation; Ledelse og filosofi; Ledelse og globalisering og Ledelse og coaching. Men også fx Projektledelse; Videns- og innovationsledelse samt Strategisk ledelse.

Det afsluttende Diplomprojekt er en større opgave, der i alt udløser 15 ECTS-point. Opgaven tager i reglen udgangspunkt i den studerendes egen virkelighed og i en udfordring fra egen organisation.

Orienteret mod praksis

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og herefter generere løsningsmodeller og handlemuligheder gennem anvendelse af de teorier, strategier og metoder, der har været omdrejningspunktet for undervisningen på uddannelsen.

- Diplomuddannelsen i Ledelse er en meget praksisorienteret uddannelse, der tager udgangspunkt i de studerendes egne erfaringer og udfordringer. Vi uddanner i praktisk ledelse og i øjenhøjde med situationen. Det betyder, at vi så vidt muligt behandler en faktuel og reel problemstilling i undervisningen. Vi angriber den så fra forskellige vinkler og synspunkter. Analyserer på den og skiller den ad for at få det nødvendige overblik. Først herefter kobler vi teorierne på og bagefter så løsningsmodeller og handlemuligheder. Det giver en dynamisk undervisning, og en undervisning der udfordrer de studerende, fordi det at belyse en given problemstilling fra flere vinkler handler om udvikle sit eget kritiske tanke- og refleksionsapparat til større perfektion. Og netop kritisk refleksion er der behov for som leder, fordi man som oftest skal agere i en kompleks hverdag med mange modsatrettede interesser i spil, forklarer Pia Nielsen.

Flere fagligheder i spil

Uddannelsen retter sig mod alle ledere og ledere in spe fra både det private og offentlige arbejdsmarked. Det gælder linjeleder, afdelingsledere og projektledere, men også ledere i mindre virksomheder, der har behov for et kompetenceløft i et læringsmiljø, hvor udgangspunktet er forretningsoptimering og bundlinjefokus.

Uddannelsen faciliteres af undervisere, der selv har dyb indsigt i de ledelsesmæssige processer og teorier, og for de flestes vedkommende selv har haft hænderne dybt begravet i ledelsesmæssige og strategiske udfordringer på arbejdsmarkedet.


- På uddannelsen har vi et bredt udsnit af ledere fra både det private og offentlige arbejdsmarked, men også medarbejdere der på kortere eller længere sigt har ambitioner om at blive leder. De kommer fra alle brancher og fag og fra alle typer af lederjobs. På uddannelsen har vi studerende der dækker alt fra Novo Nordisk over entreprenørbranchen til mindre IT-virksomheder. Men bestemt også fra offentlige arbejdspladser som ministerier og styrelser samt regioner og kommuner. Det giver et sublimt og spændstigt undervisningsmiljø, hvor man virkelig kan lære, når antennerne er slået ud. For det første giver det en god energi i undervisningssituationen, fordi der bliver budt ind med både konkrete problemstillinger og refleksion fra en række brancher, og for det andet giver det et godt med- og modspil i diskussionerne, når der er en bred variation af fagligheder i spil, siger Pia Nielsen, der selv har en fortid som HR-chef og direktionsmedlem.

Vekselvirkning

Evnen til kritisk refleksion og eftertanke er noget af det, som de studerende selv pointerer, som en af de væsentligste og mest nyttige træk ved Diplomuddannelsen i Ledelse. Det resultat fremkom sidste år, da Cphbusiness gennemførte et fokusgruppeinterview med en række deltagere fra de sidste trin på uddannelsen, der også fremhævede det høje faglige niveau.

Som tidligere HR-chef og direktionsmedlem har lektor Pia Nielsen stor erfaring med ledelsesudfordringer.

- Vores ambition er at levere en lederuddannelse der virkelig rykker, og en uddannelse der gør, at vores studerende kan komme helt til tops på karrierestigen. Derfor handler uddannelsen også om at give de studerende nogle praktiske og operationelle ledelsesværktøjer, som de med det samme kan tage i brug i egen virksomhed. Og den vekselvirkning der er mellem job og uddannelse, som den bliver foldet ud på Diplomuddannelsen i Ledelse, giver de bedste forudsætninger til virkelig at trænge til bunds i udfordringerne. Ikke alene lærer man håndværket at lede, man får samtidig teorierne ind under huden og bliver på den måde den bedste udgave af sig selv. Det er en kæmpe kvalitet, som jeg ikke er i tvivl om også bliver værdsat rundt omkring i virksomhederne, fortæller Pia Nielsen.

Aktiv deltagelse

Undervisningen på uddannelsen består af klasseundervisning, og den veksler mellem oplæg fra underviserne og dialog i klasserummet. Både de studerende imellem og mellem de studerende og underviserne. Herudover er der en digital undervisningsplatform med forskellige øvelser og opgaver, ligesom platformen bruges til aflevering og returnering af opgavebesvarelser.

- Som undervisere er vi selvfølgelig meget optaget af at skabe et miljø, hvor det er muligt at lære. Vi stiller krav til deltagerne om både arbejdsindsats og aktiv deltagelse i undervisningen, til gengæld øser vi undervisere af al den viden og erfaring, vi selv har. Men vi er os også bevidste om den rolle, vi spiller som facilitatorer af læringsprocessen. Derfor er det vigtigt, at vi som undervisere skaber en ramme, hvor der er energi, nærvær og en anerkendende stemning i lokalet. Det giver det bedste rum til med- og modspil, slutter Pia Nielsen.

6 obligatoriske moduler i 3 hovedtemaer

Obligatoriske moduler 30 ECTS

Det Personlige lederskab 1 og 2
Ledelse og medarbejdere 1 og 2
Ledelse og organisation 1 og 2

Valgfag 3 moduler i alt 15 ECTS

Eksempler: Projektledelse, økomomisk ledelse, videns- og innovationsledelse, strategisk ledelse, forandringsledelse, ledelse og coaching, ledelse af markering og ekstern kommunikation, team ledelse, ledelse og filosofi

Afgangsprojekt 15 ECTS

“En analyse af en tværfaglig praksisorienteret ledelsesproblemstilling med angivelse af løsnings- og handlemuligheder gennem anvendelse af strategier, teorier og metoder”

Uddannelsesoversigt for Diplomuddannelsen i Ledelse og fordelingen af ECTS-point.


Diplomuddannelsen

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal man som minimum have en:

  • kort eller mellemlang videregående uddannelse
  • samt mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse